ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ:
ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಾಜರಾತಿ ಸುಧಾರಣೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ 2018ರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯೋಜನೆ (ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು)
Last Updated: 01.11PM 10/07/2018
Hit Count: <%=application("access_cnt")%>